تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

مراحل فرآیند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

  • آشغالگیری و دانه گیری
  • هوادهی در راکتور لجن فعال
  • جداسازی لجن تهنشین شده
  • فرایند بازیافت لجن و تفکیک لجن فعال برگشتی و لجن فعال اضافی
  • تکرار فرایند های فوق بصورت لوپ بسته

انواع لجن فعال در انتهای فرایند

لجن فعال برگشتی (RAS)

لجن فعال در هنگام خروج از فرایند، به دو قسمت تقسیم میشود. لجن فعال مخلوط با پساب که خارج میشود و لجن فعال تهنشین شده که به آن لجن فعال برگشتی RAS گفته میشود. این قسم دوم به حوضچه هوادهی بازگردانده میشود. و این چرخه بصورت کانتینیوز ادامه خواهد یافت

لجن فعال اضافی (SAS)

مقدار لجن فعال برگشتی معمولا از مقدار نیاز حوضچه هوادهی بیشتر است. در نتیجه لازم است مقداری از آن را دفع نماییم که به آن لجن فعال مازاد (SAS) میگوییم.

هواده سطحی معلق متصل به دیوارهعملکرد هواده سطحی

روش های هوادهی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

هوادهی پراکنده از کف (دیفیوزر)

به کمک هوادهی از کف، اکسیژن محلول در آب افزایش می یابد و نیز سیال هم میخورد که کار میکسینگ بدون میکسر انجام میپذیرد و واکنش به شدت سرعت می یابد

هوادهی سطحی

روش های هوادهی سطحی بسیار گسترده است اما معمولا همه از نوعی پروانه جهت اختلاط هوا با پساب بهره میبرند که در تصفیه خانه های گسترده جهت افزایش اکسیژن محلول در آب استفاده میشود.

هواده سطحی دور تند ارتفاع ثابت

مزایای روش لجن فعال

  • حذف بوی بد در لحظه ورود پساب به حوضچه لجن فعال
  • حذف 90 درصد COD
  • بازده بالا در پساب های به شدت آلوده

معایب روش لجن فعال

  • مصرف برق بالا جهت هوادهی
  • هزینه دفع لجن و معایب محیط زیستی

هواده سطحی معلق متصل به دیواره