معنی ولو Valve

معنی ولو Valve

در، سوپاپ، سر پوش، دریچه، شیر، لامپ، بشکل دریچه یا سوپاپ

معانی دیگر ولو Valve

  • (در اصل) هر یک از دو لنگه های در یا پنجره، لنگه ی در،
  • (گیاه شناسی – جانورشناسی) کفه، لته، (کالبدشناسی – به ویژه قلب)
  • دریچه، (مکانیک) سوپاپ، شیر و فلکه، (اتومبیل) لامپ،
  • (انگلیس) رجوع شود به:electron tube، (لاستیک اتومبیل) والف،
  • سوپاپ دار کردن، دریچه زدن به، جریان (چیزی) را تنظیم کردن (با دریچه)

کلمات نزدیک

معنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valve

معنی ولو Valve
An Iraqi worker operates valves in Nihran Bin Omar field north of Basra, 340 miles (550 kilometers) southeast of Baghdad, Iraq, on January 12, 2017. Photo: AP/File

معنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valveمعنی ولو Valve