مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
خانه » مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

  • هر دو سری از پمپ تقریبا عملکرد مشابهی دارند.
  • هردو برای تزریق سیال استفاده می شوند.
  • اما دوزینگ پمپ برای دقت بیشتر و برای سیال های خورنده و سیال های با ویسکوزیته پایین استفاده می شود.
  • لوب پمپ برای وقتی است که مثلا خمیر یا سیال فوق العاده ویسکوز یا با گرانروی بالا را می خواهیم بمقدار مشخص جابجا نماییم.
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

لوب-پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

Chemical Injection Package Ball Valve GF BPV Backpressure Valve Diaphragm Pressure Gauge

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

Chemical Injection Package with Accumulator and Calibration Pot

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی با شاسی پلاستیک فشرده

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپمقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی فلزی

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

Accumulator Gamma X Pumps ProMinent

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج CIP دوزینگ پمپ پایپینگ شاسی و اسکید پالسیشن دمپنر دیافراگمی

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشار

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه شلتر یا سایه بان برای نصب بیرونی

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی یک پمپ فعال یک پمپ استندبای یا ذخیره

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد SS 316

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی API675

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج کلرزنی دوزینگ پمپ گاما ایکس مخزن

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

شماتیک پکیج تزریق مواد شیمیایی

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

محفظه کالیبراسیون