مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

  • هر دو سری از پمپ تقریبا عملکرد مشابهی دارند.
  • هردو برای تزریق سیال استفاده می شوند.
  • اما دوزینگ پمپ برای دقت بیشتر و برای سیال های خورنده و سیال های با ویسکوزیته پایین استفاده می شود.
  • لوب پمپ برای وقتی است که مثلا خمیر یا سیال فوق العاده ویسکوز یا با گرانروی بالا را می خواهیم بمقدار مشخص جابجا نماییم.
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
لوب-پمپ
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
Chemical Injection Package Ball Valve GF BPV Backpressure Valve Diaphragm Pressure Gauge
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
Chemical Injection Package with Accumulator and Calibration Pot

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی با شاسی پلاستیک فشرده
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپمقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی فلزی
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
Accumulator Gamma X Pumps ProMinent
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج CIP دوزینگ پمپ پایپینگ شاسی و اسکید پالسیشن دمپنر دیافراگمی
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشار
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه شلتر یا سایه بان برای نصب بیرونی
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی یک پمپ فعال یک پمپ استندبای یا ذخیره
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد SS 316
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج کلرزنی دوزینگ پمپ گاما ایکس مخزن
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
شماتیک پکیج تزریق مواد شیمیایی
مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ
محفظه کالیبراسیون