پری هیتر سیمان

پری هیتر سیمان

پری هیترها

در خطوط پخت مدرن سیمان، دمای زینترینگ با سوزاندن سوخت در کوره های دوار و پری کلساینرها حاصل میشود.

مواد خام در پری هیتر پیش گرم میشود.

یکی از نکات کلیدی هر کوره، بازدهی انتقال گرمایی در سیستم است.

نرخ کلسیناسیونی در حدود 90 درصد با مصرف حدود 60 در صد از سوخت در پری کلساینر حاصل میشود.

از آنجاییکه احتراق و پیش کلسیناسیون مواد خام خوراک کوره در خارج از کوره دوار صورت میگیرد، بار گرمایی روی کوره دوار کمتر میشود و در نتیجه استفاده از کوره های دوار کوتاهتر ممکن میگردد.

پری هیتر سیمان

  • عامل اصلی در میزان مصرف انرژی گرمایی هر کوره پخت مدرنی، کارایی برج پری هیتر و پری کلساینر آن است.
  • گرمای رها شده از فرآیند احتراق در کوره دوار و پری کلساینر به تغذیه مواد خام و همزمان به طبقات سیکلون منتقل میگردد.
  • این تبادل گرمایی به توزیع بهینه مواد خام در رایزر داکتها و جداسازی کارا از جریان گاز در سیکلونهای با حداقل افت فشار وابسته است.
  • هر طبقه از سیکلون در مقابل اتصال کوتاه گازی به دیگری با دریچه های پاندولی درزگیری میشود.

پری هیتر سیمان