سیستم پایش پارامترهای برج خنک کننده

این سیستم برای پایش و کنترل پارامترهای خوردگی، رسوب، کلر، دما و هدایت الکتریکی آب برج های خنک کننده استفاده می شود.

آنالایزر برج خنک کننده