خاموش کردن شعله مخزن سوخت با فوم توسط بوستر پمپ آتشنشانی

  خاموش کردن شعله مخزن سوخت با فوم توسط بوستر پمپ آتشنشانی Vickery برای ذخیره 581000…

دیزل پمپ آتشنشانی

        پمپ آتش نشانی پمپ آتش نشانی یک پمپ گریز از مرکز است…