گندزدایی با دی اکسید کلر

نمونه این دستگاه جهت تست در تهران موجود است. گندزدایی با دی اکسید کلر مروری بر…