کابل کاینار (HMWPE/PVDF)

در کنار آندهای حفاظت کاتدیک، یکی دیگر از تجهیزات محافظت کاتدیک و یکی از نیازهای صنعت…