جایگزینی سنسور کلر با سنسور ORP جهت کاهش هزینه
خانه » جایگزینی سنسور کلر با سنسور ORP جهت کاهش هزینه

جایگزینی سنسور کلر با سنسور ORP جهت کاهش هزینه

معمولا اولین انتخاب برای کاهش هزینه سنسور کلر روی آوردن به سنسور جایگزین است.

متناسب ترین سنسور در این زمینه سنسور ORP است که مقدار کلر را به دقت نمایش میدهد

اما باید درنظر داشته باشیم که تناسب کلر و ORP خیلی متناسب با مقدار pH است.

در نتیجه نمیتوان برای آب آشامیدنی که pH آن مشخص نباشد استفاده نمود.

اما در پساب که مقدار کلر خیلی مهم نیست و معمولا قصد داریم این مقدار را بالا نگاه داریم ORP جایگزین مناسبی است.

جایگزینی سنسور کلر با سنسور ORP جهت کاهش هزینه

نمودار بالا این تناسب را بر اساس pH ثابت و نمودار پایین بر اساس pH متغیر است.

جایگزینی سنسور کلر با سنسور ORP جهت کاهش هزینه