سوئیچ سطح سنج کوبولد Kobold

سوییچ سطح غوطه وری کوبولد بصورت دوتایی در قسمت های بالا و پایین مخزن استفاده می شود. جنس آن پلی پروپیلن است. بصورت نرمالی اوپن و نرمالی کلوز می توان آن را بست.

سوئیچ سطح سنج کوبولد Kobold
سطح سنج لول سوئیچ کوبولد

این سطح سنج موجود بوده و قابل ارائه است.

سوئیچ سطح سنج کوبولد Kobold
سطح سنج فلوت سوئیچ کوبولد

رنگ های نارنجی و مشکی آن در پروژه های آب و فاضلابی نصب شده است. رنگ سفید آن که جنس تفلن دارد در موارد خاص کاربردی است.

سوئیچ سطح سنج کوبولد Kobold
سطح سنج کوبولد و اتصال به جداره مخزن

Plastic Level Switch NKP

For liquids

Contact: 1 reed switch

Connection: G ½ A female thread, ½” NPT, M16

Material: polypropylene, PVDF

pmax: 10 bar

tmax: 100°C

Liquid density: from 0.6 g/ml

The plastic level switch NKP is designed for economical control of liquids in vessels.

Many industrial applications can be realized with two different plastic versions each with

three different mountings. The switch is remarkable for its maintenance-free design,

small dimensions and reed contacts with high switch capacity.

The switch is mounted on the side of the vessel.

A hinged plastic float with a magnet floats up and down through the liquid level.

The encapsulated reed contact is operated by the magnet. The switching function

(N/O contact / N/C contact)

is determined by the installation position.

The switching function is reversed by

simply rotating the switch through 180°.