دوزینگ پمپ
19 شهریور
جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ

جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ

بطور کلی PVC , PVDF با کلر سازگار هستند.

برای اسید سولفوریک تنها جنس پیشنهادی PVDF است.

مواد باز یا قلیا، بطور کلی سازگاری خوبی با جنسهای مختلف دارند

جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ
  ⬤ 206.1 کیلوبایت   ⬤ 1819 بار دانلود شده