جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ

جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ

جدول مقاومت شیمیایی قسمت تر پمپ

بطور کلی PVC , PVDF با کلر سازگار هستند.

برای اسید سولفوریک تنها جنس پیشنهادی PVDF است.

مواد باز یا قلیا، بطور کلی سازگاری خوبی با جنسهای مختلف دارند

جدول سازگاری کمپانی ARO

جدول سازگاری متفرقه

سالانه صنایع شیمیایی در اثر خوردگی متحمل هزینه های هنگفتی می شوند. در نتیجه مقدار زیادی از سرمایه از دست می رود
که کاهش سود را به دنبال دارد. با انتخاب صحیح مواد، طراحی، نظارت دقیق و نگه داری مناسب می توان تا مقدار زیادی زیان های ناشی از خوردگی را کاهش داد.
در برخی از موارد، به کارگیری مواد پلیمری باعث کاهش اتلاف سرمایه می شود.
امروزه، مبحث خوردگی پلاستیک ها بسیار مورد توجه است.
با وجود سازوکارهای متفاوت، آثار مشابهی در خوردگی فلزات و پلاستیک ها مشاهده می شود
و بسیاری از انواع خوردگی فلزات از ارزشمندترین (PVC) در پلاستیک ها هم به چشم می خورد.
پلی وینیل کلرید پلاستیک های تولیدی درصنعت پتروشیمی است که از آن در ساخت بسیاری از محصولات خانگی و صنعتی استفاده می شود.
پلی وینیل کلرید مقاومت خوبی در برابر طیف گسترده ای از مواد شیمیایی نشان می دهد.
این مقاومت تابعی از ساختار رزین وینیل کلرید و اجزای سازنده آن است.
آگاهی از خواص خوردگی بلندمدت برای محیطی خاص، اهمیت ویژه ای دارد.
PVC دردمای کارکرد در انتخاب نوع به کارگیری افزودنی ها برای بهبود کارایی پلی وینیل کلرید در برخی از کاربردهای خالص می شود.
در این PVC ویژه، موجب کاهش مقاومت شیمیایی آن نسبت به مقاله، خوردگی پلاستیک ها،
به ویژه پلی وینیل کلرید و روش های بهبود مقاومت شیمیایی این پلاستیک به طور اجمالی بررسی می شود.

مقدمه

هدف از پژوهش حاضر، رابطه­ی ابعاد سازگاری و کیفیت روابط بین فردی و مقایسه­ی آن در دانشجویان موفق و ناموفقبود.
روش­کار: جامعه­ی آماری این تحقیق، شامل دانشجویان شاغل به تحصیل دوره­ی کارشناسی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود.
نمونه 400نفر از دانشجویاندختر و پسر دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پاییندانشگاه­های تهران در سال تحصیلی 1393-1392 بودند.
این افرادبه شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند.
برای گردآوری داده­هاازپرسش­نامه‌های سازگاری بل و مقیاس دلبستگی کولینز و رید (1990) استفاده شد.
داده‌ها از طریق آزمون تی و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردیدند.
یافته­ها: نتایج، بیانگر رابطه­ی معنی­دار بین بعد سازگاری عاطفی و اجتماعی با روابط بین فردی در دانشجویان بود.
به علاوه بین ابعاد سازگاری و روابط بین فردی در دانشجویان موفق و ناموفق، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش اهمیت شناخت ابعاد مختلف سازگاری را در روابط  بین فردی نشان می­دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *