اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

نام محصول : تجهیزات اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس (DCAT)
دسته بندی : تجهیزات اندازه‌ گیری کشش سطحی و زاویه تماس

کمپانی : Dataphysics

این دستگاه زاویه‌ تماس پودرها و رشته ‌ها و نیز رفتار جذب مایعات در تر کردن مواد را طبق روش واشبورن اصلاح شده اندازه‌ گیری می‌ کند. همچنین زاویه‌ تماس دینامیکی و انرژی سطحی نمونه‌ های آزمایش منشوری و استوانه‌ ای طبق روش ویلهلمی توسط این سیستم قابل اندازه ‌گیری هستند. علاوه بر این، این دستگاه قابلیت اندازه‌ گیری کشش سطحی و فصل‌ مشترکی استاتیک مایعات، غلظت بحرانی تشکیل میسل مواد فعال کننده‌ سطح طبق روش صفحه‌ ی ویلهلمی یا روش حلقه دونوی و چگالی مایعات و نیز انجام آنالیز آزمایش ‌های ته‌ نشینی و نفوذ را دارد.

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT
اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT
اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT

اندازه گیری دینامیکی زاویه تماس DCAT