هوادهی آﺑﺸﺎری ﭘﻠﻪای

این روش هوادهی معمولا با سازه ای از بتن ساخته میشود

جدیدا سازه های فایبرگلاس و پایه های فلزی ترکیبی نیز استفاده میشود

معمولا ابعاد سازه از 2 متر شروع میشود

با راه افتادن آب بین پله ها، تماس با هوا شدت می گیرد

در این لحظه ساختار آب آشفته شده و این امر تماس را افزایش میدهد

هوادهی آﺑﺸﺎری ﭘﻠﻪای