کاهش COD در پساب خروجی نهایی

 تصفیه COD در

تصفیه فاضلاب صنعتی: حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD).

هنگام تصفیه پساب های صنعتی، کاهش COD قبل از تصفیه فلزات سنگین (لخته سازی انعقادی) ضروری است.

این تصفیه برای کاهش COD در پساب هر صنعتی است که آب فرآیند را دفع می کند تا به یک پیش تصفیه فاضلاب: چاپ، دباغی، آبکاری، شیشه و غیره …

COD به عنوان مقدار یک اکسیدان مشخص تعریف می شود که با یک نمونه تحت شرایط کنترل شده واکنش می دهد. مقدار اکسیدان مصرفی بر حسب هم ارزی اکسیژن آن بیان می شود. COD بر حسب mg/L 02 بیان می شود.