خانه » فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی

فیلترسرسرنگی  Syringe Filterچیست ؟ برای فیلترکردن و جداسازی جامدات از مایع هایی با حجم پایین بسیار پرکاربرد هستند .همچنین به کمک فیلترسرسرنگی میتوان مایعات را ضدعفونی هم کرد بدین طریق که مایع ها را از باکتری عاری میکند.به لحاظ کارکرد فیلترهای سرسرنگی به ابتدای سرنگ ها متصل میشوند وبا رد شدن مایع از سرنگ با وارد کردن فشار به آن ،مایع از فیلترعبور میکند وعمل فیلترسازی انجام میشود. مخصوصاهنگام  انجام… ادامه »فیلتر سرسرنگی