خانه » گرمکن گازی

گرمکن گازی

گرمکن گازی

گرمکن گازی

گرمکن : گرمایش گاز می تواند به وسیله ی انرژی الکتریکی یا  انرژی گرمایی ناشی از سوختن بخشی از گاز طبیعی خط لوله صورت گیرد. گرمایش ناشی از سوختن ، می تواند به طور مستقیم از گاز های سوختنی به گاز پر فشار و یا به واسطه سیالی دیگر منتقل شود. در شرایط ایمن، گرمکن های گاز ، از طریق مشعل های اتمسفریک ، آب مقطر درون محفظه را گرم می کنند . گاز… ادامه »گرمکن گازی