بحران آب در میانه بحران کرونا

بحران آب و خشکسالی و تاثیر آن بر زندگی شهرنشینی

 • بیش از 80 درصد از کره زمین را آب فرا گرفته است.
 • اما تنها حدود 3 درصد از آب های موجود کره زمین قابل شرب است.به همیندلیل امروزه کمبود آب شرب و چگونگی تامین آن یکی از مسائل مهم و اساسی کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای کمربندخشک زمین مثل ایران است
 • (حداد سرائی و گشایشی و افشار، 1392،1 ) کمبود آب با توجه به رشد جمعیت یکی از دغدغه های اصلفراروی آینده ای جوامع خواهد بود
 • نمایه های این بحران امروزه بویژه در شرایط خشکسالی به خوبی نمایان می باشد
 • تاکنون اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است که جای دارد این اقدامات در مکان های کم آب و بحران زا بیشتر مد نظر قرار گیرد
 • از جمله ایناقدامات توجه به اقلیم، آب های سطحی و زیر زمینی ،مدیریت آب ها و … ایران بعنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کرهزمین با مشکل کم آبی مواجه می باشد
 • با افزایش تدریجی جمعیت ایران تا دو دهه آینده با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد از اینرو در آینده آب در خاورمیانه میتواند به سرمایه ای ارزنده تر و حیاتی تر از نفت تبدیل شود
 • بیش از 70 درصد منابع آب قابل دسترسی در خاورمیانه به آبیاری در بخش کشاورزی اختصاص دارد
 • اهمیت بخش کشاورزی برای افزایش درآمدهای ملی کارآفرینی و تامینغذا و در واقع برای تضمین اقتدار و امنیت ملی و هدف های اقتصادی – سیاسی این کشورها برکسی پوشیده نیست
 • اما بی توجهی بهمسایل مربوط به مدیریت آب در بخش کشاورزی باعث مشکلات زندگی شهرنشینی و بازتاب های اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی واجتماعی شده است.
 • و از طرفی در زمینه صنعت با توجه به داشتن ذخایر بسیار غنی و حضور فعال در زمینه کارآفرینی در رشداقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی چندان توجهی نشده است
 • زیرا توجه به صنعت باعث مصرف آب کمتر و مدیریت بهتر و بازدهیبیشتر را خواهیم داشت.
 • روند رو به رشد و افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی نیازمند تامین آب شرب و بهداشت جامعه ، امنیتغذایی ،محیط زیست افراد ، تامین آب کشاورزی و صنعت که به عنوان ارکان حیات انسان هاست، می باشد.
 • از این رو راهکارهایی دراین زمینه در خصوص زندگی شهرنشینی ارائه می دهیم تا بتوانیم مقداری ازمشکلات عصر حاضر در بحران آب را کاهش دهیم.

ازجمله این راهکارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدیریت یکپارچه منابع آب،نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و پایدارمنابع،
 • تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی ،
 • بهینه نمودن کلان شهرها،شهرها ، ساختمان ها،مصالح با توجه به پایداریآنها نسبت به اقلیم ،
 • مدیریت یکپارچه شهری ،کنترل آلاینده ها ،
 • بهداشت شهرها و تک بناها.

 

بحران آب

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by دوزینگ پمپ و آنالایزر آنلاین (@prominent_ir) on