خانه » راپچر دیسک

راپچر دیسک

 • راپچر دیسک Rupture Disc
 • یا دیسک انفجاری
 • یکی از تجهیزات ایمنی و حساس کنترل فشار است
 • به منظور تخلیه فشار در سیستم‌های تحت فشار یا خلاء اضافی کاربرد دارد
 • در فشار بحرانی از قبل تعریف شده، با دقت بالا در کسری از ثانیه عمل کرده و باعث تخلیه فشار اضافی و جلوگیری از انفجار سیستم می‌شود

کجا میریم سراغ راپچر دیسک؟

 • احتمال افزایش ناگهانی فشار در سیستم وجود دارد
 • احتمال عمل نکردن سایر تجهیزات در سیستم وجود دارد
 • سیستم نیاز به تخلیه آنی دارد
 • نشتی در سیستم به‌هیچ وجه مجاز نیست

کاربرد راپچر دیسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

کاربرد راپچر دیسک در راکتورها

 • راکتورها برای نگهداری مواد شیمیایی در حال واکنش طراحی شده اند
 • و انواع متنوعی دارند
 • این واکنش ها میتواند گرماده یا گرماگیر باشند
 • و همین امر میتواند موجب ایجاد فشارهای نامتعارف باشد

کاربرد راپچر دیسک در تخمیرکننده و بیوراکتورها

 • بیوراکتورها گونه ای از راکتورهای شیمیایی هستند
 • که در آن واکنش های زیستی شبیه سازی می شوند
 • به طور معمول فرآیند های بیولوژیکی به دمای ثابت نیاز دارند
 • تخمیر بیولوژیکی، یکی از عوامل اصلی تولید گرما است
 • در بیشتر موارد بیوراکتورها به تبرید و سردسازی نیاز دارند

کاربرد راپچر دیسک در مخازن (شریانهای) فرآیند

 • مخازن واسط های هستند که در طول فرآیندها، جهت کنترل دما و فشار، تکان دادن و ذخیره سازی موقت مواد شیمیایی به کار میروند
 • معمولا هر نوع مخزن فرآیندی، پتانسیل مواجه بودن با فشار بیش از حد را دارد
 • و بکارگیری راپچر دیسک توصیه می شود

کاربرد راپچر دیسک در مخازن ترکیب کننده

 • مخازنی که در آنها دو نوع ماده شیمیایی با یکدیگر ترکیب می شود
 • در این حالت ممکن است سرعت واکنش یا موقعیت شیرها به اشتباه در نظر گرفته شود

کاربرد راپچر دیسک در مخازن تحت فشار

 • مخازنی که در آنها گازهایی تحت فشار بالا نگهداری می شود.

کاربرد راپچر دیسک در خنک کننده ها

 • معمولا در صنایع پتروشیمی، از این تجهیز به عنوان خنکسازی (فشرده سازی) فاز بخار به فاز مایع استفاده می شود
 • این عمل، پتانسیل به وجود آمدن فشارهای نامتعارف را دارا باشد

کاربرد راپچر دیسک در شیرهای اطمینان

 • شیرهای اطمینان، یک روش برخورد با فشارهای نامتعارف در صنعت پتروشیمی محسوب میشوند
 • با توجه به اینکه این شیرها در معرض فشار و مواردی همچون خوردگی قرار گیرند
 • راپچر دیسک ها میتوانند در ورودی ها قرار بگیرند.

کاربرد راپچر دیسک در مبدل های حرارتی

 • مبدل های حرارتی، حرارت یک جامد را به یک سیال یا یک سیال را به سیال های دیگر، منتقل میکنند.