ابعاد و مشخصات بلبرینگ

دانلود کاتالوگ های NTN

بلبرینگ SKF

 

کاربرد خاص و توضیحات ارتفاع (mm) بیرون (mm) داخل (mm) سایر حروف 2Z 2RSH شماره فنی بلبرینگ
 ابعاد بلبرینگ صنعتی 8  26  10 C3 2Z 2RSH  6000
 ابعاد بلبرینگ صنعتی 8  28  12 C3 2Z 2RSH 6001
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  9  32 15 C3  2Z  2RSH 6002
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  10 35 17 C3 2Z 2RSH 6003
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 12  42  20 C3  2Z  2RSH 6004
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  12 47 25 C3  2Z 2RSH 6005
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  13 55 30  C3 2Z  2RSH 6006
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  14 62 35 C3  2Z 2RSH 6007
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  15 68  40  C3 2Z  2RSH 6008
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  16 75 45 C3  2Z  2RSH  6009
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  16  80  50 C3 2Z  2RSH 6010
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18 90  55 C3 2Z  2RSH 6011
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18 95 60  C3 2Z  2RSH 6012
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18  100 65 C3  2Z  2RSH 6013
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  20  110 70 C3  2Z  2RSH 6014
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  20  115  75 C3  2Z 2RSH 6015
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 22  125  80 C3  2Z  2RSH 6016
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  22 130 85  C3  2Z  2RSH 6017
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  24 140 90 C3  2Z  2RSH 6018
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 24  145 95 C3  2Z  2RSH 6019
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  24  150  100 C3  2Z  2RSH 6020
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 26  160 105 C3  2Z  2RSH 6021
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 28  170 110 C3  2Z  2RSH 6022
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 28  180  120 C3  2Z  2RSH 6024
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  33  200 130 C3  2Z  2RSH 6026
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  33  210  140 C3  2Z  2RSH 6028
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  35  225  150 C3  2Z  2RSH 6030
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  38  240 160 M.C3 6032
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  42 260 170  M.C3 6034
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 46  280 180 M.C3 6036
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  46  290 190 M.C3 6038
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  51  310 200 M.C3 6040
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  56 340 220 M.C3 6044
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  56 360 240 M.C3 6048
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  65  400 260 M.C3 6052
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 6  19  7  C3  2Z  2RSH  607
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 7 22 8 C3  2Z 2RSH  608
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7 24  9 C3 2Z 2RSH 609
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  5  19  10 C3 2Z  2RS1 61800
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 5  21 12  C3 2Z  2RS1 61801
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 5  24 15 C3 2Z 2RS1 61802
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  5 26 17 C3 2Z  2RS1 61803
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7  32  20 C3 2Z 2RS1 61804
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7  37  25 C3 2Z 2RS1 61805
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7  42 30 C3 2Z  2RS1 61806
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7 47 35 C3 2Z  2RS1  61807
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 7 52 40 C3 2Z  2RS1 61808
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  9  30  10 C3 2Z   2RSH 6200
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 10 32 12 C3 2Z 2RSH 6201
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 11 35 15 C3 2Z 2RSH 6202
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  12  40  17 C3 2Z 2RSH 6203
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  14  47  20 C3 2Z 2RSH 6204
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  15  52  25 C3 2Z 2RSH 6205
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  16  62  30 C3 2Z 2RSH 6206
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  17  72  35 C3 2Z 2RSH 6207
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18  80  40 C3 2Z 2RSH 6208
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  19  85  45 C3 2Z 2RSH 6209
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  20  90  50 C3 2Z 2RSH 6210
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  21  100  55 C3 2Z 2RSH 6211
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 22  110  60 C3 2Z 2RSH 6212
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  23  120  65 C3 2Z 2RSH 6213
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  24  125 70  C3 2Z 2RSH 6214
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  25  130 75 C3 2Z 2RSH 6215
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 26  140 80 C3 2Z 2RSH 6216
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  28  150 85 C3 2Z 2RSH 6217
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  30  160  90 C3 2Z 2RSH 6218
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  32  170  95 C3 2Z 2RSH 6219
 ابعاد بلبرینگ صنعتی  34  180  100 C3 2Z 2RSH 6220