سخن مدیرعامل

ساختن آینده از پیشبینی اون آسون تره

سال 79 که اول خرداد پدر من این شرکت رو بنا کرد، مملکت ما ورطه ی شگفتی ها بود، یعنی از این لحاظ که هیچیش قابل پیشبینی نبود.

امروز که این متن رو مینویسم در کنگره امریکا (مهد دموکراسی) چهار معترض به انتخابات توسط نیروی امنیتی کشته شدن

و میبینیم که دیگه دنیا قابل پیشبینی نیست. ما یه روزی دست از پیشبینی برداشتیم.