شیر چند منظوره (Multifunctional Valve)

این قطعه از سه شیر مختلف تشکیل میشود تا نیازهای دوزینگ پمپ برای عملکرد مناسب را مرتفع نماید

شیر پس ‌فشار

ایجادفشار ثابت برای تزریق مواد شیمیایی و یا جلوگیری از دوزینگ بیشتر مایعش

شیر اطمینان

جلوگیریاز افزایش فشار سیستم بیش از فشار تعریف شده برای شیر (در صورت افزایش فشار، شیر اطمینان باز شده و مایع را از طریق خط برگشتی تخلیه می ‌کند).

شیر هواگیری

این شیر استارت پمپ را بسیار آسان و سریع میکند

شیر پسفشار و اطمینان پریفیکسد

Back pressure valve / relief valve for fitting directly on the pump’s dosing head with the functions:

Back pressure valve, opening pressure approx. 1.5 bar with free outlet or priming pressure at the suction

end (black rotary dial)

Relief valve, opening pressure approx. 6, 10 or 16 bar (red rotary dial)

Priming aid for pending back pressure, no need to release discharge line

Discharge line relief, e.g. prior to service work

The multifunctional valve is operated by free-moving rotary dials that automatically return to their original

position when released by the operator.

This means operation is possible even when access is difficult. The

multifunctional valve is made of PVDF and can be used to meter almost any chemical.

Caution: Back pressure valves are not absolutely leak-tight shut-off devices! It is essential that you

observe the installation notes in the operating instructions!

Caution: The bypass line should always be connected.