نکات مهم برای نصب و استفاده دوزینگ پمپ تزریق

Warning

  • دوزینگ پمپ به محض اتصال به کابل برق می توانند شروع به کار کند.

اطمینان حاصل کنید که هیچ ماده سمی نشت نمی کند.

اگر این کار را انجام نداده اید دکمه Start/Stop را فشار داده یا پمپ را فوراً از جریان برق جدا کنید.

 • پمپ دوزینگ نمی تواند خاموش شود.

در صورت بروز اشکال الکتریکی، پمپ را از کابل اصلی جدا کنید.

Caution

 • به مقاومت مواد سازنده پمپ در هنگام استفاده از مایعات خورنده، توجه نمایید.
 • اگر پمپ باید برای مقدار مایع نهایی متفاوت تنظیم گردد، پمپ بایستی در کارخانه برنامه ریزی گردد.

Warning

 • اگر از پمپ برای دوزینگ مایعی استفاده می نمایید که نبایستی با آب تماس داشته باشد، حتماً بعد از شستشوی پمپ تمامی آب آن را خالی کرده یا قبل از راه اندازی مجدد با محلول مناسب شستشو دهید.

Caution

 • برای اطمینان از هوابندی اتصالات، حتماً از رابط ها، لوله ها و نازل های با اندازه درست استفاده نمایید.

Note

اندازه شیلنگ ها را مناسب انتخاب نمایید تا اینکه پمپ دوزینگ و لوله تخلیه مایع را در صورت لزوم بتوان به اطراف حرکت داد و چرخاند.

انواع PP ، NP  ، PV و TT

لوله ها را متناسب با شیرهای پلاستیکی انتخاب نمایید (شکل 1)

 • انتهای لوله ها را کاملاً صاف ببرید.
 • مهره یونیون (union nut) و واشر (circlip) را روی لوله سوار کنید.
 • انتهای لوله را روی نازل فشار دهید تا جایی که متوقف شود. (در صورت نیاز شلنگ را گشاد کنید)
 • مطمئن گردید که حلقه یا واشر بدرستی در درون شیر جاگذاری شده است.

Note

با طراحی PV ، مهره (واشر) FPM یک درجه بهتر از (مقاوم تر از) واشر EPDM می باشد.

 • شلنگی را که نازل روی آن سوار شده، روی شیر قرار دهید.
 • پیچ یونیون (union nut) را تا زمانی که روی شلنگ سفت شود بپیچانید.
 • رابط لوله را مجدداً پیچانده و سفت کنید.
 • لوله را به نرمی کشیده و پیچ یونیون را مجدداً سفت کنید.

 

پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی

انواع SS

شیرهای استیل را به رابط های لوله استیل مجهز کنید.

 • مهره های یونیون (union nat) و واشرها (circlips) را تقریباً 10mmروی لوله عقب برانید.
 • لوله را تا جایی که متوقف شود در شیر داخل کنید.
 • مهره های یونیون (union nots) را سفت کنید.

Important

برای شیرهای استیل فقط از لوله های PE یا PTFE استفاده نمایید.

 • به منظور تقویت بیشتر لوله، یک لوله از جنس استیل در درون لوله های PE یا PTFE جاگذاری نمایید (قرار دهید).

2-2-2 نصب پمپ های خودهواگیر (مدل SEK)

Caution

 • به تمامی نکات ایمنی و نصب در پمپ های استاندارد توجه نمایید.
 • از حداکثر مقادیر تعیین شده برای ارتفاع مکش، فشار و گرانروی مایع دوزینگ، تجاوز نکنید.

همچنین یک خط برگشتی در محل خطوط تخلیه و مکش نصب می گردد. این خط به پیوست شیر هواگیری به بالای سر تغذیه متصل می گردد.

Note

در مدل SEK شیر تخلیه در مقابل سر تغذیه قرار دارد.

نصب خط برگشتی

در صورت وجود فشار معین در طرف مکش، فشار خط برگشتی بایستی بزرگتر یا برابر با آن باشد.

فشار معین درخط برگشتی اختلال ناشی از عملکرد هوا را محدود می کند.

این امکان وجود دارد که بتوان عملیات را با فشار اضافی در خط برگشتی و فشار اتمسفر در طرف مکش انجام داد.

 • لوله را روی نازل لوله برگشتی و یا برروی شیر هواگیر سر تغذیه خودهواگیر سوار نمایید. (لوله PVC نرم 4*6 توصیه می شود)
 • انتهای آزاد لوله برگشتی را در مخزن مایع قرار دهید.
 • انتهای لوله را طوری قرار دهید که با مایعات شیمیایی داخل مخزن تماس نداشته باشد.

3-2 : راهنمایی های نصب سیستم مکش

Important

 • یک رابط فشارسنج در نزدیکی رابط مکش و برروی رابط تخلیه ایجاد نمایید تا امکان برای بررسی نسبت های فشار در سیستم لوله کشی وجود داشته باشد.
 • لوله ها را طوری به پمپ متصل کنید که مطمئن گردید هیچ نیرویی ناشی از حرکت ، وزن یا انبساط خطوط لوله روی پمپ اعمال نمی گردد.

همیشه یک طول (مقدار) از شلنگ های قابل انعطاف را برای اتصال لوله های استیل به سر تغذیه پلاستیکی به کار ببرید.

Important

 • از فشار مجاز پمپ در طرف مکش تجاوز نکنید (به دفترچه راهنمای عملیات، ویژه این محصول مراجعه نمایید)
 • در زانویی ها همیشه از اتصالات منحنی به جای زاویه دار استفاده نمایید.
 • خط مکش برای اجتناب از تشکیل حباب های هوا بایستی به صورت ایستاده (قائم) باشد.
 • سطح مقطع و طول را طوری تعیین کنید تا خلاء ایجاد شده به وسیله مکش به فشار بخار مایع شیمیایی نرسد.

فشار زیاد در سمت مکش در موارد حاد به صورت یک ستون مایع مقطوع (فاصله دار) یا یک ضربه برگشتی ناقص نمایان می گردد.

 • در صورتی که مایع ماده شیمیایی با مقدار جزئی گاز (هیدروژن پراکسید، کلر رنگ بری، …) باشد:
 • در صورت لزوم برای اجتناب از مکش حبابها به داخل، خطوط مکش را در داخل مایع قرار دهید.
 • Fit the pump with suction

Important

 • حداکثر فشار عملیاتی نبایستی با بروز فشار آنی که در هر ضربه دوزینگ اتفاق می افتد، از فشار مجاز تجاوز کند.
 • زمانی که با یک خط تخلیه طولانی کار می کنید بایستی از یکنواخت کننده جریان استفاده نموده یا از شلنگ های با قطر بیشتر استفاده نمایید. دفترچه راهنمای عملیات یکنواخت کننده های جریان را به دقت مطالعه نمایید.
 • به منظور محافظت از بار (جریان) اضافی در لوله های تخلیه پیشنهاد می گردد از یک Pressure relief Valve با جریان برگشتی به منبع تغذیه استفاه گردد. یک شیر چند منظوره Prominent
 • اجتناب از برگشت مایع به خط اصلی (لوله اصلی)

این امر می تواند باعث اختلاط ناخواسته در خط تخلیه گردد.

یک شیر تخلیه در نقطه تزریق نصب نمایید.

 • پالس های جریان خوراک را که به دلیل نیروهای شتابی ناشی از ابعاد شلنگ تولید می شوند، خفه می کند. اگر نیروهای شتابی خفه نشوند نتیجه می تواند به صورت زیر باشد:

– Cavitation  در سمت مکش و تخلیه پمپ که منجر به تموج خوراک (تغییر نزخ خوراک)، Pressure Surges، تقه های شیر، پارگی و سائیدگی مفرط می گردد.

–  فشار از حداکثر مقدار مجاز در سمت تخلیه تجاوز می کند که منجر به تخریب مکانیکی پمپ، تقه در شیرها و نشتی ها می گردد.

Avoid the Followings :

رفع: از حباب های هوا اجتناب کرده یا طبق مثال 16 عمل کنید.

نقص: جریان خوراک شیمیایی کنترل نشده در زمانی که خط پر است. (لوله پر است)

دلیل: اثر سیفون که به دلیل پایین بودن بیش از حد لوله تخلیه می باشد.

رفع: قطع کردن (برش) لوله تخلیه طبق مثال 17

نقص: خوراک شیمیایی از طریق سر تغذیه با فشار پس زده می شود.

علت: فشار بسیار زیاد در سمت مکش با توجه به اختلاف فشار منفی بین طرف تخلیه و مکش

رفع: طبق مثال های 17 و 18 عمل کنید.

نقص: خط مکش می تواند گسیخته گردد. (خط مکش شکسته شود)

علت: خط سرریز که می تواند توسط Foot valve متوقف شود به داخل خط مکش پس خور می گردد.

رفع: طبق مثال 10 عمل کنید.

نقص: پمپ دوزینگ در حال دوزینگ خوراک شیمیایی در یک مدار (چرخه بسته) است.

دلیل: جریان سرریز به داخل خط مکش پس خور شده است و شیر چندکاره پس از باز شدن نمی تواند بسته شود.

رفع: طبق مثال 10 عمل کنید.

Important

 • یا یک شیر توپی قابل تنظیم در خط تخلیه و یک Check valve در خط مکش پمپ نصب کنید – که در زمان استراحت پمپ بایستی بسته باشد (یک شیر سولنوئیدی ایده آل است)

Important

نسبت های فشار متغیر (غیرثابت) که از خطوط استخراج و یا مخزن خوراک به خط مکش منتقل شده و منجر به نرخ خوراک کنترل نشده در پمپ می گردد. مطمئن گردید که فشار در خط مکش ثابت می ماند:

 • اگر تغذیه از خطوط با فشار بالا انجام می گیرد، از یک مخزن داخلی با شیر شناور استفاده کنید.
 • اگر تغذیه از منبعی با ارتفاع زیاد انجام می گیرد، از یک مخزن داخلی با شیر شناور استفاده کنید.
 • در حالتی که دوزینگ به داخل یک خط اصلی شامل خلاء صورت می گیرد از خلاء میانی (Through vaccum)اجتناب نمایید. از یک شیر چندکاره، شیر توپی (DHV – RM) یا شیرتخلیه در خط تخلیه استفاده نمایید.

Warning

 • اگر از مایعی استفاده می کنید که نبایستی در تماس با آب باشد، قبل از نصب تمامی آثار آب را از سر تغذیه پاک نمایید. سر تغذیه ممکن است به دلیل تست های پس از تولید حاوی آثار آب باشد.
 • سفت بودن اتصالات پمپ (پیچ ها) را چک کنید.

Note

  • از آنجایی که اولین مکش خوراک به حجم مکش (در حالتی که سرتغذیه خالی است) بستگی دارد، پمپ دوزینگ در ابتدا باید روی %100 طول ضربه تنظیم گردد. اگر پمپ دوزینگ در ابتدا بایستی روی طول ضربه کمتری تنظیم شود و نه به ترتیب بالا، ارتفاع مکش کمتری را که پاسخگوی حجم مکش باشد انتخاب نمایید.
 • مدل SEK: ارتفاع مکش در مایعات گازدار در اولین مکش قابل استناد است زیرا همیشه مقداری گاز در سرتغذیه باقی می ماند.
 • پیچ های سرتغذیه را پس از 24 ساعت کارکرد پمپ، مجدداً سفت کنید.

گشتاور بستن (سفت کردن) پیچ ها:

سرتغذیه با قطر mm70   Nm3- 5/2

سرتغذیه با قطر mm90 تا mm100   Nm 5- 5/4

تخلیه سرتغذیه

در صورت کار با مایعی که نباید در مجاورت آب باشد تمامی آثار آب را پاک کنید (معزول کنید):

 • پمپ را تا زمانی که رابط تخلیه در پایین تر حالت قرار بگیرد، بچرخانید.
 • اجازه دهید آب از سرتغذیه خارج گردد.
 • به وسیله یک دستگاه مناسب و از طریق رابط مکش در بالا، هوای فشرده به داخل سرتغذیه تزریق نمایید.

سرهای تغذیه بدون شیرهای هواگیری Coarse/fine

 • خط مکش را به سرتغذیه وصل کرده اما خط تخلیه را وصل نکنید.
 • یک بخش لوله ای کوتاه و شفاف را به شیرتخلیه متصل کنید.
 • پمپ دوزینگ را روشن کرده و آن را با حداکثر طول ضربه و سرعت ضربه (نرخ ضربه) به کار برید تا جایی که سرتغذیه پر شده و حاوی هیچ حبابی نباشد. (بعضی مواد شیمیایی در لوله کوتاه مرئی خواهند بود)
 • پمپ دوزینگ را خاموش کنید.
 • خط تخلیه را به سرتغذیه متصل کنید.

پمپ آماده کار می باشد.

سرهای تغذیه با شیرهای هواگیری Coarse/fine

 • خطوط مکش و تخلیه را به سرتغذیه متصل کنید.
 • خط برگشتی را متصل کنید.
 • شیر تخلیه را به وسیله چرخاندن دکمه ستاره ای در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید.
 • این کار مسیری را برای هواگیری Coarse از طریق خط برگشتی باز می کند.
 • پمپ دوزینگ را روشن کرده و آن را با حداکثر طول ضربه و سرعت ضربه به کار برید تا جایی که سرتغذیه پر شده و حاوی هیچ حبابی نباشد.
 • شیرهواگیری را ببندید (چرخش در جهت حرکت عقربه های ساعت)
 • پمپ دوزینگ متوقف خواهد شد.

پمپ دوزینگ آماده به کار می باشد.

Note

 • اگر خوراک مواد شیمیایی گازدار باشد، نسبت جریان ثابتی از حجم دوزینگ را به داخل مخزن پس خور نمایید. جریان برگشتی بایستی تقریباٌ %20 حجم دوزینگ باشد.
 • خوراک شیمیایی بایستی دارای گرانروی پایین بوده و شامل ذرات جامد معلق (سوسپانسیون) نباشد.
 • خط برگشتی بایستی در بالای سطح مایع قرار بگیرد. حال شیرهای هواگیری Fine به صورت خلاءشکن عمل می کنند. این مورد باعث اجتناب از مکش مخزن خشک در هنگام بروز خلاء در خط تخلیه می گردد.

هواگیری Fine

در مورد مواد شیمیایی کم گاز (با گاز کم) سرتغذیه اگر به سیستم هواگیری Coarse/Fine مجهز شده باشد می تواند به طور مداوم از طریق شیرهواگیری Fine هواگیری شود.

شیرهواگیری Fine را باز کنید (شکل 24):

 • دکمه شیرهواگیری Coarse/Fine را بیرون بکشید.
 • دکمه شیرهواگیری Coarse/Fine را به وسیله پیچ گوشتی تقریباً به اندازه یک دور در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

در مورد پمپ های دوزینگ خود هواگیر (مدل SEK):

Note

در سر تغذیه رابط تخلیه به صورت افقی قرار دارد – رابط هواگیری در بالا قرار دارد (رابط هواگیری با یک خط قرمز مشخص شده است(شکل 3))

 • مثل صفحه قبل
 • پمپ دوزینگ را خاموش کنید.
 • پمپ دوزینگ آماده به کار می باشد.

3-1 : راه اندازی (دوزینگ منظم)

Note

 • برای مایعات گاز دار بزرگترین طول ضربه ممکن را انتخاب نمایید.
 • برای اطمینان از اختلاط خوب بزرگترین سرعت ضربه (نرخ ضربه) ممکن را انتخاب نمایید.
 • به منظور تکرار پذیری (تولید مداوم) در یک دوزینگ نسبی طول ضربه را روی حداقل %30 تنظیم نمایید (در مدل SEK : کمتر از %50 نباشد)
 • سوئیچ های شناور (float switches)

دو مرحله ای با کابل رابط 2 متری

 • رله نشانگر معایب(fault – indicating relay)

معایب را نشان می دهد.

 • رله نشانگر و گذر از معایب. معایب را مشخص کرده و پالس هایی به دیگر ابزار می فرستد.
 • Signal Cable = کابل universal 5 سیم / m5/2 و m10

کابل اتصال خارجی 2 سیم / m5/2 و m10

 • Foot valve = با فیلتر مکش و شیر غیر برگشتی برای اتصال به انتهای خط مکش
 • سوزن های تزریق (Injection Lances)= برای دوزینگ در لوله های بزرگ رابط و برای اجتناب از گرفتگی بر اثر تبلور مایع
 • شیرهای چندکاره (Multi function Valve)= برای نصب مستقیم روی هدر پمپ، با عملکردهای زیر:

شیرتوپی،pressure relief valve، priming aid، relief of DL

 • Back pressure valve)) = برای دوزینگ تکرار پذیر در فشار عملیاتی پایین یا به عنوان شیر کنار گذر جریان سرزیر
 • مخازن(Accumulators)= برای خفه کردن پالس ها (یکنواخت کردن جریان). برای مثال در خطوط تخلیه طولانی
 • نمایشگرهای خوراک (Feed Monitors) = برای نمایش نرخ خوراک، پس از چندین ضربه دوزینگ غیرمترقبه عیبی تشخیص داده شده و پمپ دوزینگ خاموش می گردد.
 • سوزن های مکش (Suction Lances) = با Foot valve و سوئیچ شناور برای بشکه ها و مخازن ویژه
 • مجموعه شستشو (Flushing Assembly) = برای شستشو و تمیز کردن سرتغذیه، خط و شیرهای تخلیه

در انواع کنترل دستی/ اتوماتیک و مجهز به تایمر

 • مخزن تغذیه (خوراک) (Supply Tank)= ظرفیت L35 تا L1000 با درپوش پیچی قفل شونده و تمامی لوازم جانبی.
 • هم زن های دستی الکتریکی (Manual/Electric Stirrers)= برای مخلوط و همگن کردن محلولهای دوزینگ
 • کنسول ها (ثابت کننده ها) (Consoles)= به منظور تثبیت مکان پمپ مونتاژ شده.