خانه » کیت لوازم یدکی دوزینگ پمپ

کیت لوازم یدکی دوزینگ پمپ

کیت لوازم یدکی اورهال دوزینگ پمپ

این کیت برای هر دوزینگ پمپ قابل ارائه است و در آن معمولا متعلقات زیر را دارد:

  • دیافراگم
  • شیر مکش دوزینگ پمپ بصورت کامل
  • شیر تزریق دوزینگ پمپ بصورت کامل
  • اجزای داخلی شیر مکش دوزینگ پمپ
  • اجزای داخلی شیر تزریق دوزینگ پمپ

لوازم یدکی دوزینگ پمپ 1 diaphragm

 1 suction valve assembly

 1 discharge valve assembly

 2 valve balls

 1 connector kit

یعنی علاوه بر اینکه شیرهای مکش و تزریق بطور کامل در این کیت قرار داده شده اند، قسمت های داخلی آن هم که حساس تر از بادی آن هستند دوباره در این کیت قرار داده شده اند.

 

کیت لوازم یدکی دوزینگ پمپ

ProMinent Spare Parts Kit

 

 

740361 ProMinent  Beta 1601-1 PP1 1000245
910780 ProMinent  Gamma 1201 1203 TT1 Cnpa 1201 Extronic 1201
1001644 ProMinent  Beta 1000 PPE CNPA 1000-2
1001645 ProMinent  Beta 1601 PPE CNPA 1601-2 1000245
1001646 ProMinent  Beta 1602 PPE
1001647 ProMinent  Beta 1005 1605 PPE
1001648 ProMinent  Beta 0708-2 1008-2 PPE Concept 0308 0311 
1001649 ProMinent  Beta 0413-2 0713-2 PPE
1001655 ProMinent  Beta 1005, 1605 PPB
1001664 ProMinent  Beta 0413, 0713 NPE9 w degassing
1001716 ProMinent  Beta 1005-2 1605-2 NPE PVC
1001738 ProMinent  Beta 1601 TTT 1000245
1001758 ProMinent  Spare part set 1005-2/1605-2 sdb PPE
1022865 ProMinent  CNPA 1002 PPE 1000245
1022866 ProMinent  Concept 0704 & 0705 PPE
1022869 ProMinent  Beta 1002 PPB
1023107 ProMinent  Beta 1000-2 PVT concept
1023108 ProMinent  Beta 1601-2 PVT 1000245
1023109 ProMinent  Beta Concept PVT 1602
1023110 ProMinent  Beta 1005 1605 PVT
1023111 ProMinent  Beta 0708 1008 PVT Concept 0308
1023112 ProMinent  PVT Beta 0413 0713 Cnpa 0215 
1023113 ProMinent  Beta 0220 0420 PVT
1027081 ProMinent  DLTa 1612 PVT
1027082 ProMinent  DLTa 1020 PVT
1027083 ProMinent  DLTa 0730 PVT
1027732 ProMinent  Concept 0704-0705 PVT
1030225 ProMinent  DLTa 1608 PVT
740361 ProMinent  Beta 1601-1 PP1 1000245
910780 ProMinent  Gamma 1201 1203 TT1 Cnpa 1201 Extronic 1201
1001644 ProMinent  Beta 1000 PPE CNPA 1000-2
1001645 ProMinent  Beta 1601 PPE CNPA 1601-2 1000245
1001646 ProMinent  Beta 1602 PPE
1001647 ProMinent  Beta 1005 1605 PPE
1001648 ProMinent  Beta 0708-2 1008-2 PPE Concept 0308 0311 
1001649 ProMinent  Beta 0413-2 0713-2 PPE
1001655 ProMinent  Beta 1005, 1605 PPB
1001664 ProMinent  Beta 0413, 0713 NPE9 w degassing
1001716 ProMinent  Beta 1005-2 1605-2 NPE PVC
1001738 ProMinent  Beta 1601 TTT 1000245
1001758 ProMinent  Spare part set 1005-2/1605-2 sdb PPE
1022865 ProMinent  CNPA 1002 PPE 1000245
1022866 ProMinent  Concept 0704 & 0705 PPE
1022869 ProMinent  Beta 1002 PPB
1023107 ProMinent  Beta 1000-2 PVT concept
1023108 ProMinent  Beta 1601-2 PVT 1000245
1023109 ProMinent  Beta Concept PVT 1602
1023110 ProMinent  Beta 1005 1605 PVT
1023111 ProMinent  Beta 0708 1008 PVT Concept 0308
1023112 ProMinent  PVT Beta 0413 0713 Cnpa 0215 
1023113 ProMinent  Beta 0220 0420 PVT
1027081 ProMinent  DLTa 1612 PVT
1027082 ProMinent  DLTa 1020 PVT
1027083 ProMinent  DLTa 0730 PVT
1027732 ProMinent  Concept 0704-0705 PVT
1030225 ProMinent  DLTa 1608 PVT

برچسب‌ها: