فیلتر دیسکی

فیلتر سه بعدی فیلتراسیون با یک دیسک فیلتر سه بعدی عمقی است و آن را تبدیل…

فلوکلاریفایر یا کلاریفلوکولاتور (Clarifloculator)

فلوکلاریفایر یا کلاریفلوکولاتور واحد زلال ساز یا فلوکلاریفایر یا کلاریفلوکولاتور یکی از مهم ترین واحدها در…