خانه » سیستم تصفیه آب اولترافیلتراسیون Ultra Filter

سیستم تصفیه آب اولترافیلتراسیون Ultra Filter

الترا فیلتراسیون چگونه عمل می کند؟

در این روش، آب از یک غشاء ( Ultra – Filter Membrane ) با منافذ نانومتری عبور میکند. ریزترین میکروارگانیزم آب ویروس پولیو ، عامل بیماری فلج اطفال است که اندازه آن از منافذ 200 نانومتری بزرگتر است. سایر میکروارگانیزمها قطری به مراتب بزرگتر از این اندازه دارند. بنابراین با عبور آب از منافذ این غشاء مذکور کلیه میکروارگانیزمها به طریق فیزیکی از داخل آب حذف می شوند زیرا قادر به عبور از منافذ غشاء نیستند.

اولترافیلتراسیون در کجا کاربرد دارد؟

  • پیش تصفیه برای سیستم های اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون
  • از بین بردن کدورت آب آشامیدنی
  • گندزدایی آب
  • تولید مواد غذایی و نوشیدنی
  • صنایع لبنی
  • حذف رنگ در نساجی
  • داروسازی
  • پالایش و پتروشیمی