مقایسه رلیفِ داخلی با رلیفِ لاین

آیا رلیف ولو داخلی دوزینگ پمپ کار همان رلیف ولو لاین را انجام میدهد؟

  • بطور کلی رلیف ولو داخلی یا شیر اطمینان دوزینگ پمپ، برای محافظت از دوزینگ پمپ است و متناسب با فشار دوزینگ پمپ طراحی و ساخته شده و قابل تغییر نیست.
  • پس میتوانیم بگوییم در بعضی جاها که فشار طراحی شیر اطمینان در پکیج، نزدیک به فشار رلیف است میتوان آن را جایگزین خوبی دانست
  • اما نکته این است که رلیف داخلی، با فشار ماکسیمم دوزینگ پمپ طراحی میشود و در پکیج، همیشه فشار دوزینگ از فشار رلیف بیشتر است.
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی