کمپانی Dataphysics آلمان

کمپانی دیتافیزیکس آلمان ارائه دهنده دستگاههای اندازه گیری کشش سطحی و زاویه­ تماس به روش استاتیک و دینامیک میباشد.

اندازه گیری کشش سطحی، زاویه تماس، انرژی آزاد سطح جامد، زاویه­ی تماس پودرها، کشش سطحی پلیمرهای مذاب ، بررسی تشکیل میسل و غلظت بحرانی میسل ها و…. از جمله کاربردهای گسترده­ی این دستگاهها میباشد.

تجهیزات جانبی مورد استفاده برای این دستگاهها بسیار گسترده میباشد به طوریکه امکان اندازه گیری زاویه تماس وکشش سطحی در دمای بالا و خلا نیز امکان پذیر است.

کمپانی Dataphysics آلمان
Dataphysics GmbH
کمپانی Dataphysics آلمان
Dataphysics GmbH
کمپانی Dataphysics آلمان
Dataphysics GmbH
کمپانی Dataphysics آلمان
Dataphysics GmbH
کمپانی Dataphysics آلمان
Dataphysics GmbH
کمپانی Dataphysics آلمان
Dataphysics GmbH
کمپانی Dataphysics آلمان
Dataphysics GmbH
کمپانی Dataphysics آلمان
OCA35-dataphysics
کمپانی Dataphysics آلمان
SVT20N-dataphysics
کمپانی Dataphysics آلمان
DCAT21_dataphysics

کمپانی Dataphysics آلمان

کمپانی Dataphysics آلمان
  ⬤ 1.8 مگابایت   ⬤ 270 بار دانلود شده
کمپانی Dataphysics آلمان
  ⬤ 6.4 مگابایت   ⬤ 894 بار دانلود شده
کمپانی Dataphysics آلمان
  ⬤ 1.2 مگابایت   ⬤ 110 بار دانلود شده