خانه » PID

PID

چگونه نقشه دراوینگ پایپینگ و ابزار دقیق را بخوانیم

علایم اختصاری ابزاردقیق در نقشه های PID

فشار P: Pressure PI: Pressure Indicator PG: Pressure Gauge PCV: Pressure Control Valve PT: Pressure Transmitter PIT: Pressure Indicator Transmitter PIC: Pressure Indicator Controller PDT: Pressure Differential Transmitter PRV: Pressure Reducing Valve PSV: Pressure Safety Valve PS: Pressure Switch PSH: Pressure Switch High PSL: Pressure Switch Low PSHH: Pressure Switch High High PSLL: Pressure Switch Low Low PDS: Pressure Differential Switch PDSH: Pressure Differential Switch High PDSL: Pressure Differential Switch Low PA: Pressure Alarm دما T: Temperature TI: Temperature Indicator TW: Thermowell TM: Thermometter TE: Temperature Element RTD:… ادامه »علایم اختصاری ابزاردقیق در نقشه های PID