پیشوندها (Prefixes)

R ,  WS ,  GS ,  K

R: رینگ رولبرینگ استوانه ای و مخروطی با اجزای غلطنده

WS: واشر شفت یک بلبرینگ یا رولبرینگ کف گرد

GS: واشر نشیمنگاه یک بلبرینگ یا رولبرینگ کف گرد

K: قفسه با اجزا

پسوند ها (Extensions)

پسوند طراحی، پسوند ابعاد ،  پسوند آب بندی ،  پسوند جنس مواد ،  پسوند دقت ابعادی  ، پسوند لقی

پسوند طراحی:

E ,  UA  , UO  , UL

E: بلبرینگ با ظرفیت تحمل بار بیش از استاندارد

UR: بار اولیه محوری

UO: بدون لقی

UL: باره اولیه سبک

پسوند های ابعاد

K: بلبرینگ با سوارخ داخلی مخروطی

N:بلبرینگ با شیار حلقه ای در رینگ خارجی

NR: بلبرینگ با شیار حلقه ای و حلقه ضامن

U: بلبرینگ کف گرد با واشر نشیمنگاه با سطح کروی و واشر تکیه گاه

پسوند های آب بند

ZZ: مجهز به آب بند فلزی

RS: مجهز به آب بند پلاستیکی

پسوند های جنس مواد

J:قفسه فولادی پرس شده

Y: قفسه برنجی پرس شده

M: قفسه برنجی ماشین کاری شده

F: قفسه فولادی ماشین کاری شده

پسوند های دقت ابعادی

P0) :PN)کلاس تلرانس معمولی

P6: تلرانس بسته تر P0

P5: تلرانس بسته تر از P6

P4: تلرانس بسته تر از P5

P2: تلرانس بسته تر از P4

پسوند لقی

C1: لقی کمتر از C2

C2: لقی کمتر از حد معمولی

C0 ) :CN ) لقی معمولی

C3: لقی بیش از میزان معمول

C4: لقی بیش از C3

C5: لقی بیش از C4