شیار عمیق

160، 64، 63، 62، 60، 43، 42

بلبرینگ تماس زاویه ای

32، 33، 42 ، 73، 173، QJ2 ,  QJ3

کدهای سایز انواع بلبرینگ خود تنظیم

12 , 13 , 22 , 23 , 112,  113

کدهای سایز انواع بلبرینگ مغناطیسی

BO ,  E ,  L, M

کدهای سایز انواع رولبرینگ استوانه ای

N2  ,  N3 , N4 ,  NJ2 ,  NJ3  , NJ4  ,  NJ22 ,  NJ23 ,  NU2  , NU3 ,  NU4  ,  NU10  ,  NU22 ,  ،NU23  ,  NUP2، NUP3 ,  NUP3 ,  NUP22 ,  NUP23  ,  NN30  ,  NNU49 ,  CF29 ,  NCF30 ,  NNC48 ,  NNC48

بلبرینگ سوزنی

K  ,  HK  ,  BK ,,  NKN , NA48 ,  NA48 ,  NA69 ,  NA0 ,  STO ,  NA22 ,  NATR,  NUTR ,  KR ,  NUKR

ترکیبی رولبرینگ سوزنی با بلبرینگ تماس زاویه ای

NJA59 ,  DNJB59 ,   NKJA59 , NKJB59

ترکیبی رولبرینگ سوزنی با بلبرینگ کف گرد و رولبرینگ سوزنی

NAXK ,  NAXR

رولبرینگ مخروطی

302 ,  303 ,  313 ,  320 ,  322 ,  323 ,  329 ,  330 ,  331 ,  332

رولبرینگ بشکه ای

202 ,  203 ,  204

رولبرینگ کروی

213 ,  222  ,  223 , 230 , 231 ,  232 ,  233 , 239 ,  240 ,  241

رولبرینگ کف گرد

511 ,  512 ,   513 ,  514  , 532 ,  533 ,  534 , 522 , 523 , 524

بلبرینگ زاویه کف گرد یک طرفه

7602 ,  7603

بلبرینگ با تماس زاویه کف گرد دو طرفه

2344  , 2347

رولبرینگ کروی کف گرد

292 ,  293 ,  294

رولبرینگ استوانه ای کف گرد

811 ,  812

کدهای مربوط به رولبرینگ کف گرد سوزنی

AXK