ترنسمیتر EC

پارامترهای فنی ترنسمیتر EC محدوده EC: اختیاری: 0-440uS/cm، 0-4400uS/cm، 0-44000uS/cm دقت EC: 《+-2% FS محدوده TDS:…

سنسور هدایت الکتریکی

پروب های رسانایی و سنسورهای رسانایی چرا رسانایی را در خط / درجا اندازه گیری کنیم؟…

ترانسمیتر اندازه گیری هدایت الکتریکی EC

شرکت مهار فن ابزار تامین کننده سنسور و تجهیزات مربوطه اندازه گیری هدایت الکتریکی است. هدایت…

سنسور سختی آب

درجه سختی آب درجه سختی آب از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین…