کمپانی semilab مجارستان

AFM DC Simulator Software AFMModel
  ⬤ 172.2 کیلوبایت   ⬤ 84 بار دانلود شده
AFM DC Tip Simulator Software ProbeSimulator
  ⬤ 181.5 کیلوبایت   ⬤ 61 بار دانلود شده
AFM-DC-manual-persian
  ⬤ 741.8 کیلوبایت   ⬤ 103 بار دانلود شده
MFM - Magnetic Force Microscopy
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 169 بار دانلود شده
SNOM - Scanning Near-Field Optical Microscopy
  ⬤ 1.3 مگابایت   ⬤ 202 بار دانلود شده
SPM Scan 95-200E Granite Manual Persian
  ⬤ 878.4 کیلوبایت   ⬤ 101 بار دانلود شده
SPM Scan 95-50E Igloo Manual Persian
  ⬤ 804.6 کیلوبایت   ⬤ 99 بار دانلود شده
شروع کار با میکروسکوپ پروبی روبشی
  ⬤ 1.6 مگابایت   ⬤ 429 بار دانلود شده
نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی
  ⬤ 11.6 مگابایت   ⬤ 1901 بار دانلود شده
کتاب میکروسکوپ هدایت یونی روبشی SICM
  ⬤ 1.3 مگابایت   ⬤ 133 بار دانلود شده
کتاب میکروسکوپ پروبی روبشی
  ⬤ 3.7 مگابایت   ⬤ 619 بار دانلود شده
کتابچه روبش در سل مایع (فارسی)
  ⬤ 381.1 کیلوبایت   ⬤ 104 بار دانلود شده
کتابچه کالیبراسیون SPM (فارسی)
  ⬤ 3.0 مگابایت   ⬤ 90 بار دانلود شده
کتابچه کالیبراسیون ضرایب تصحیح SPM (فارسی)
  ⬤ 368.9 کیلوبایت   ⬤ 79 بار دانلود شده