کمپانی semilab مجارستان

AFM DC Simulator Software AFMModel
  ⬤ 172.2 کیلوبایت   ⬤ 98 بار دانلود شده
AFM DC Tip Simulator Software ProbeSimulator
  ⬤ 181.5 کیلوبایت   ⬤ 78 بار دانلود شده
AFM-DC-manual-persian
  ⬤ 741.8 کیلوبایت   ⬤ 127 بار دانلود شده
MFM - Magnetic Force Microscopy
  ⬤ 1.1 مگابایت   ⬤ 211 بار دانلود شده
SNOM - Scanning Near-Field Optical Microscopy
  ⬤ 1.3 مگابایت   ⬤ 232 بار دانلود شده
SPM Scan 95-200E Granite Manual Persian
  ⬤ 878.4 کیلوبایت   ⬤ 116 بار دانلود شده
SPM Scan 95-50E Igloo Manual Persian
  ⬤ 804.6 کیلوبایت   ⬤ 120 بار دانلود شده
شروع کار با میکروسکوپ پروبی روبشی
  ⬤ 1.6 مگابایت   ⬤ 466 بار دانلود شده
نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی
  ⬤ 11.6 مگابایت   ⬤ 1961 بار دانلود شده
کتاب میکروسکوپ هدایت یونی روبشی SICM
  ⬤ 1.3 مگابایت   ⬤ 149 بار دانلود شده
کتاب میکروسکوپ پروبی روبشی
  ⬤ 3.7 مگابایت   ⬤ 657 بار دانلود شده
کتابچه روبش در سل مایع (فارسی)
  ⬤ 381.1 کیلوبایت   ⬤ 121 بار دانلود شده
کتابچه کالیبراسیون SPM (فارسی)
  ⬤ 3.0 مگابایت   ⬤ 108 بار دانلود شده
کتابچه کالیبراسیون ضرایب تصحیح SPM (فارسی)
  ⬤ 368.9 کیلوبایت   ⬤ 94 بار دانلود شده